Skåland var såkalt krongods, det vil si at den var eid av Kongen. Hvor langt tilbake dette stammer fra, vet vi ikke.

skaalandSkåland omlag 1995.

Gården

Skåland har navn enten etter et slags samlingssted, et hus til midlertidig bruk - eller til beliggenheten som kanskje kunne sees på som en liten skål. Mehus (LH1) antar det første.

Gården skal i sin tid ha hatt grense helt til Solbjørg, og det kan nok stemme om man ser på kartet. På 1500-tallet lå nemlig både Gursli og Liland under gården. Førstnevnte er i alle fall en nyrydning fra overgangen til 1600-tallet, mens Liland kan ha vært en liten ødegård. En annen ødegård var Horsmo.

Skåland grenset i nord til Lund, prestegården, og i øst til Sokndal, der jeg antar gården må ha vært Mydland. I sør grenset Skåland til Tjellesvik og seinere Navrestad. Denne var imidlertid eid av prestegården, slik at man kan si at Skåland også grenset til Lund i sør.

Ut fra kartet og gårsdgrensene, er det fristende å gjette at trioen Kjellesvik, Eike og Hellemork (Hellesmark) en gang i tiden alle har blitt skilt ut fra Skåland.

10skaaland

Slekt

Roald betaler 3 mark i skatt i 1519. I 1521 nevnes Iver med 3 1/2 lodd sølv. 

I 1563 finner vi både Per og Peder. Dette er jo egentlig samme navn, i alle fall på den tiden, slik at vi har et litt pussig tilfelle her.

Gården har ikke leidang i 1567 da den nettopp var eid av Kongen.

Peder i 1563 var høyst trolig den samme som Peder Atlaksen - sønn av Atlak på Steinberg. Skåland kommer derfor inn i Steinbergsslekta nokså tidlig:

steinberg

Noen linjer tilbake til Roald og Iver på starten av århundret, er det derimot ikke mulig å finne.

For mer informasjon rundt Atlak og hans slekt, henviser jeg dermed til Steinberg.

PS! Selv om gården oppgis som kronggods, kan det virke som om i alle fall deler av denne var odelsgods. Det går nokså uklart frem i LH1. Det må i så fall ha skjedd etter Idle-Svens tid på gården.